Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op*

[Datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

-

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


 

Standard Form for Withdrawal

(Complete this form and return it only when you want to revoke the agreement)

To:

[Entrepreneur’s name]
[Entrepreneur’s geographic address]
[Entrepreneur’s fax number, if available]
[Entrepreneur’s email address or electronic address]

I/We hereby inform you that I/we wish to revoke our agreement on the sale of the following products:

[specification of the product]*
the delivery of the following digital content [specification of the digital content]*
the performance of the following service [specification of the service]*

Ordered on*/received on* [date of ordering the services or receiving products]*

[Consumer’s name]

[Consumer’s address]

[Consumer’s signature] (only when this form is submitted on paper)

*) Delete and/or complete where appropriate.